Natura 2000


Tips : Infrastruktūra
Objekts : Daba
Vieta : Latvija
Projekta sākums : 2015
Projekts pabeigts :

Kohēzijas fonda finansētā projekta Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās IV kārtas būvdarbu būvuzraudzība.
Projekta ietvaros veicamās darbības: Eitrofā piesārņojuma samazināšana, apmeklētāju plūsmas optimizēšana, teritorijas pieejamības nodrošināšana, augsnes erozijas samazināšana. Informatīvo stendu izgatavošana, izvietošana ārpus projektā iekļautajām Natura 2000 teritorijām par Natura 2000 teritorijās izveidoto infrastruktūru.